Kvalitetsrapport

Børne- og ungepolitikken udgør den fælles vision og det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i hele Aarhus Kommune.

 

Børne- og ungepolitikken har særligt fokus på fire områder:

 

 • Forebyggelse og tidlig indsats 
 • Mere og bedre viden om, hvad der virker
 • Tættere samarbejde med forældre
 • Hele bysamfundet som parter

Hvert andet år laver Aarhus Kommune kvalitetsrapporter for alle skoler, dagtilbud og fritids-ungdomstilbud i Børn og Unge, som følger op på de mål. 

En stor del af rapporten består af data fra bl.a. forældretilfredsundersøgelsen, trivselsundersøgelsen, Styrelsen for It og Læring samt skolens egne indberetninger. Rapporten dækker områder som forældresamarbejde og børnenes trivsel, læring og udvikling.
 
Kvalitetsrapporterne følges op af en kvalitetssamtale, hvor områdechefen og en pædagogisk konsulent taler med skolen om rapportens resultater og hvilke områder, der skal være mere fokus på de næste år.

Kvalitetsrapporternes formål
Rapporterne er et værktøj til udvikling og dialog, som tjener tre formål:

 • De understøtter den vigtige lokale dialog mellem ledelse, bestyrelse og medarbejdere om, hvordan det går, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed.
   
 • De gør de muligt for dag-, undervisnings- og fritidstilbud at lære af hinanden og at udveksle erfaringer på tværs af tilbud i hele 0-18 års området.
   
 • De udgør hovedelementet i det tilsyn, der er pålagt byrådet ved lov.

De lokale udviklingsplaner er vores fremadrettede udviklingsværktøj, hvor vi konkretiserer udviklingspunkterne med mål og indsatsbeskrivelser med inddragelse af medarbejderne.